POSLOVNIK DRUŽBE ZELINKA d.o.o.

1.Splošno

 • 1.1. Ta poslovnik ureja poslovanje družbe Zelinka d.o.o. (v nadaljevanju Ponudnik) s partnerji.
 • 1.2. Sodelovanje ponudnika s partnerji temelji na načelu pogodbenega odnosa s partnerji.
 • 1.3. Ponudnik sodeluje s partnerji, ki ustrezajo pogojem za poslovno sodelovanje.
 • 1.4. Poslovanje ponudnika s partnerji poteka na podlagi tega poslovnika. Dogovori, ki se razlikujejo od tega poslovnika morajo biti sklenjeni v pisni obliki.
 • 1.5. Posamezne navedbe o prodajnih programih ponudnika in opisi produktov ter prospekti so neobvezujoči, razen, če so izrecno označeni kot obvezujoči.

2.Poslovno sodelovanje

 • 2.1. Ponudnik s partnerjem, ki izpolnjuje pogoje za poslovno sodelovanje, sklene Pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 • 2.2. Ponudnik in partner v pogodbi dogovorita pričakovan letni obseg poslovanja.
 • 2.3. Morebitne spremembe pogodbe o poslovnem sodelovanju se dogovorijo v pisni obliki.
 • 2.4. Ponudnik je upravičen pravice in obveznosti iz s partnerji sklenjenih pogodb prenesti na druge družbe.

3.Poslovna skrivnost

 • 3.1. Partner se obveže, da bo varoval poslovne tajnosti, s katerimi se bo spoznal med poslovnim sodelovanjem s ponudnikom. To določilo velja tudi po prenehanju poslovnega razmerja.

4.Naročanje

 • 4.1. Na podlagi povpraševanja ponudnik izdela ponudbo, s katero določi naziv, opis, ceno in količino naročenega blaga. V ponudbi se določijo plačilni pogoji in ostale okoliščine predmetne prodaje.
 • 4.2. Če ni drugače določeno, ponudba velja 1 dan. Po izteku ponudbe ponudnik ne jamči več za dobavljivost in cene blaga.
 • 4.3. Naročila, ki se sklicujejo na ponudbo se sprejemajo pisno po pošti, preko elektronske pošte, faxa ali preko spletne trgovine B2B. Z uporabo elektronskih komunikacijskih poti stranki soglašata, da imajo tovrstna naročila značaj pisnega naročila.
 • 4.4. V izjemnih primerih je možno tudi telefonsko naročanje, ki mora biti naknadno potrjeno v eni izmed oblik iz prejšnje točke.
 • 4.5. Naročilo naj se sklicuje na številko ponudbe ali pa naj vsebuje podatke o vrsti in količini naročenih proizvodov, podatke o naročniku in podatke o načinu dobave.
 • 4.6. Naročila so nepreklicna.
 • 4.7. Ponudnik potrdi prejem naročila z dokumentom »Potrditev naročila«.
 • 4.8. Naročilo bo praviloma obdelano v roku enega delovnega dne.

5.Obveščanje in komunikacija

 • 5.1. Ponudnik partnerje informira preko pošte, elektronske pošte, preko spletnega sistema B2B ali preko spletne strani.
 • 5.2. Elektronska pošta je osnovni in privzeti način komunikacije s partnerji.
 • 6.Naročanje preko sistema B2B
 • 6.1. Ponudnik spodbuja partnerje k naročanju preko spletnega sistema B2B.
 • 6.2. Spletna stran B2B posreduje informacije o aktualni ponudbi.
 • 6.3. Ponudnik pogodbenim partnerjem omogoči dostop do sistema B2B.
 • 6.4. Partner ponudniku sporoči seznam oseb, ki v njegovem imenu uporabljajo B2B.
 • 6.5. Partnerji morajo na ustrezen način hraniti gesla in jih pod nobenim pogojem ne smejo posredovati tretjim osebam. V primeru odtujitve gesel si ponudnik pridržuje pravico do prekinitve poslovnega sodelovanja s partnerjem in povračila škode, ki je zaradi tega nastala.

7.Odprema in prevzem blaga

 • 7.1. Ponudnik si pridržuje pravico, da določi minimalni znesek naročila. Za naročila pod minimalnim zneskom naročila, ponudnik lahko zaračuna manipulativne stroške.
 • 7.2. Dobavni rok prične teči s potrditvijo naročila s strani ponudnika, vendar ne pred polno razjasnitvijo podrobnosti izvedbe dobave.
 • 7.3. Dobavni roki so informativni in ne vključujejo nedelovnih dni.
 • 7.4. Pri dobavi blaga ponudnik izbere transportno sredstvo oziroma dostavno službo.
 • 7.5. Partner potrdi prejem blaga s podpisom dobavnice ali drugega ustreznega dokumenta. S tem potrdi količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo.
 • 7.6. V primeru osebnega prevzema blaga se mora partnerjev pooblaščeni prevzemnik identificirati in izkazati z ustreznim pooblastilom za prevzem.
 • 7.7. Osebni prevzem poteka v skladišču Zelinka d.o.o., Stožice 100a, 1000 Ljubljana, znotraj delovnega časa, to je od ponedeljka do petka od 8.00 do 16:00 ure.
 • 7.8. Če partner v dveh dneh ne prevzame pripravljenega blaga, si pridržujemo pravico, da blago dostavimo stranki. Pridržujemo si tudi pravico, da stranki zaračunamo skladiščenje neprevzetega blaga.
 • 7.9. Partner mora vse reklamacije v zvezi z dobavo in kvaliteto dobavljenega blaga sporočiti najkasneje naslednji dan po prejemu.
 • 7.10. Reklamacije glede dobavljene opreme se morajo izvršiti skladno z veljavno zakonodajo (Obligacijski zakonik) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

8.Plačilni pogoji

 • 8.1. Partnerji plačujejo blago po predračunu, najmanj en dan pred dobavo blaga.
 • 8.2. Ponudnik lahko po lastni presoji partnerjem odobri odlog plačila in kreditni limit.
 • 8.3. V primeru odobritve kreditnega limita lahko partner naročeno blago plača z odloženim plačilom. Rok plačila je zapisan na fakturi.
 • 8.4. V višino kreditnega limita se vštevajo vse neporavnane obveznosti in vsa še nedobavljena naročila partnerja.
 • 8.5. Plačila se izvajajo z nalogom za vplačilo, ki se sklicuje na številko dokumenta, ki je osnova za plačilo.
 • 8.6. V primeru nejasnosti in plačilih brez sklica si ponudnik pridržuje pravico, da najprej zapira najstarejše terjatve.
 • 8.7. V primeru zamude s plačilom je ponudnik upravičen obračunati zakonske zamudne obresti.
 • 8.8. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru partnerjeve zamude s plačili, prekine poslovne odnose s partnerjem.

9.Odloženo plačilo in zavarovanje plačila

 • 9.1. Kreditni limit lahko odobri samo pooblaščena oseba ponudnika, na podlagi bonitete partnerja, dosedanjega poslovnega sodelovanja, plana za tekoče leto, ter predloženih instrumentov zavarovanja plačila.
 • 9.2. Ponudnik v primeru odloženega plačila od kupca zahteva zavarovanje plačil z ustreznim instrumentom zavarovanja plačila (izvršnica, bančna garancija prvovrstne banke na prvi poziv).

10.Garancija

 • 10.1. Za blago, za katerega je izdana garancija za brezhibno delovanje stvari, ponudnikob izpolnjevanju garancijskih pogojev v garancijskem roku jamči za brezhibno delovanje. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga končnemu kupcu.
 • 10.2. Če blago sprejme v reklamacijo partner, ga je dolžan še isti dan, vendar najkasneje naslednji delovni dan, posredovati pooblaščenemu servisu. V kolikor partner ta rok prekorači in servis zaradi posledično krajšega roka za popravilo popravila ne izvede pravočasno, je partner dolžan povrniti morebiten strošek nadomestila blaga z novim blagom oziroma vračila kupnine ter vso škodo, ki pri tem nastane.

11.Končne določbe

 • 11.1. Vsakokratni poslovnik velja za vse partnerje, ki stopajo v razmerje s ponudnikom neposredno. Šteje se, da je poslovni partner seznanjen s poslovnikom in nanj pristaja, s tem ko podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju oziroma poda naročilo ponudniku.
 • 11.2. Za poslovanje s poslovnimi partnerji veljajo izključno pogoji navedeni v tem poslovniku, razen če v Pogodbi o poslovnem sodelovanju ali v aneksu k pogodbi ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dogovora ne morejo biti veljavni.
 • 11.3. Poslovnik stopi v veljavo takoj po objavi in velja do objave novega poslovnika. Naročila bodo vselej obravnavana skladno s trenutno veljavnim poslovnikom.
Ljubljana, 15.10.2014