Financiranje opreme

Lizing opreme in strojev

Ni več razloga, da bi v vašem podjetju uporabljali zastarelo opremo, ker sredstva potrebujete za druge namene. Preverite našo ponudbo financiranja opreme, ki jo lahko prilagodite vašemu načinu poslovanja. Tak nakup opreme vam tudi omogoča, da si kot podjetje davek na dodano vrednost obračunate kot odbitno davčno postavko.

 

Klasicni oz. operativni leasing

 Brez pologa --- Od 15 do 60 mesecev (obrokov) --- Brez stroškov odobritve (do zneska 5000€) --- Odobritev v 2 urah! --- Minimalna vrednost opreme od 500 EUR navzgor!

 Klasicni oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasicnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po placilu 5% - 10% neto financirane vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga. Klasicni leasing podjetjem omogoca vec možnosti zaradi neposrednega ucinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga,  ter zelo hitro povecanje konkurencnosti in produktivnosti. Takšna oblika financiranja je namenjena vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurencnost, bancne kredite pa uporabljajo kratkorocno za obratna sredstva. Pri klasicnem leasingu se leasingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:

•             vrnitev predmeta po koncu leasing obdobja,

•             odkup po koncu leasing obdobja v vrednosti 5%-10% neto financirane vrednosti,

•             zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku leasing obdobja oz. med trajanjem leasinga, kar vpliva na konkurencnost podjetja in prilagajanje zelo dinamicnim tržnim razmeram,

•             okvirna partnerska pogodba za podjetja, ki se prilagodi financnim in tržnim potrebam le-teh (od 25.000 EUR naprej); podjetju dejansko omogoci takojšnje uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvecne administracije.

 

Operativni leasing

Slaba stran financnega leasinga: Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istocasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost. Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi financno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene….). Leasingojemalec pri financnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn. Pri operativnem leasingu razen mesecnih stroškov leasinga (mesecne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurencni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost. DDV se pri klasicnem leasingu ne financira vnaprej, temvec se placuje mesecno ob anuitetah. Vhodni DDV se obracunava na mesecni ravni.  Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatke:

•             ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja

•             kopija osebnega dokumenta in EMŠO

•             ID za DDV pravne osebe

•             e-maill naslov - kontaktne osebe, spletni naslov podjetja

•             številko TRR in pri kateri banki je odprt racun s katerega bodo placila